Heroja Pinkija 46, Novi Sad, Srbija

Šta bi dete trebalo da zna pre polaska u školu?

ANALIZA I SINTEZA

Pokazuju svesnost deteta o pisanom jeziku.

Između pete i šeste godine deca primećuju glasovnu strukturu reči tako da dete mora znati razdvojiti reči na slogove, prepoznati i imenovati početni i završni glas u reči.

Takođe je važno da može razdvojiti reči na glasove i  da od pojedinih glasova sastavi reč npr.( k-u-c-a-kuca), (pas- p-a-s).

Učenje pesmica dovodi do proširenja vokabulara, vežba se izgovor, razvijaju se sve psihičke funkcije.

BROJ I BOJE

Prostorni i vremenski odnosi takođe moraju biti usvojeni do polaska u školu.

Dete treba da razume predloge, priloge, da klasifikuje objekte po veličini, broju, boji, obliku, dane u nedelji i godišnja doba.

 

ARTIKULACIJA GLASOVA

Kod predškolskog deteta artikulacija mora biti pravilna. Ako postoji artikulacioni problem treba se obratiti logopedi zbog korekcije i tretmana.

Predškolac u govoru treba da koristi složenu rečenicu koja ima svoje gramatičke strukture.

Mora znati uspešno da savlada i verbalno opiše značenje poznatih pojmova ( npr.kuća-zgrada u kojoj živi) i da pravilno prepričava poznate događaje ili priče.

Polazak u školu predstavlja veliki korak u životu deteta i njegovih roditelja.

Da bi se dete pripremilo za polazak u školu i prilagodilo školskim zahtevima, potreban je solidan razvoj svih detetovih sposobnosti ( grafomotorika, pojam boje i broja, govor i rečnik, govorna analiza i sinteza, emocionalna i socijalna zrelost).

Translate