Heroja Pinkija 46, Novi Sad, Srbija

Da li je dete nemirno ili hiperaktivno?

Svako dete ponekad može biti nepažljivo, uznemireno, impulsivno i pojačano aktivno. Često za takvu decu kažemo “hiperaktivna” deca. Termin je opšteprihvaćen i olako se upotrebljava. Ono što je izuzetno važno je znati da postoji velika razlika između dece koja su nemirna i one kod kojih se može dijagnostokovati hiperaktivnost.

Pre svega deca sa hiperaktivnošću ili ADHDom češće od dece svog uzrasta pokazuju sledeće oblike ponašanja:

-teško usmeravaju  i održavaju pažnju, ona je kratkotrajna i lako odluta

-imaju teškoće da slušaju grugoga, u komunikaciji pogled im često luta, teško mogu ispratiti više naloga istovremeno

-zaboravljaju da urade domaće zadatke, zaboravljaju pribor …

-nestrplivi su, vrpolje se, često ometaju nastavu ili bilo koju drugu aktivnost

-ustaju sa mesta, skoro uvek bez pitanja, nepredvidivi su u svojim reakcijama

-prekidaju druge u govoru, često postavljaju pitanja koja nemaju veze sa temom

-impulsivni su, često besni jer ih okolina ne razume.

Često sredina i ne prepoznaje o čemu je zapravo reč, pa takva deca budu kritikovana i kažnjavana zbog svog neprimerenog ponašanja, budu okarakterisana kao “bezobrazna”, međutim takvo ponašanje dece je bez njihove kontrole, jače je od njihove volje da bude drugačije. Često nisu svesni svog ponašanja i ne vide ništa loše u svojim postupcima.

Dete sa simptomima ADHDa moralo bi biti potvrdgnuto najpre dijagnostici, a zatim i terapiji od strane stručnog lica. ADHD može biti udružen sa drugim psihijatrijskim poremećajima, kao što su poremećaj ponašanja, depresivni, anksiozni i manični poremećaji.

Pored medikamentozne terapije u tretmanu ADHDa uspešno se primenjuju i kognitivno-bihejvioralna terapija, učenje socijalnih veština, trening kontrole impulsivnosti i kanalisanja  besa.

Poželjno je da deca sa ADHDom budu uključena u sportske aktivnosti, koje mogu biti od velike pomoći za usmeravanje pažnje, kontrolu ponašanja, smanjenja uznemirenosti.

Potrebno je da okolina prepozna, razume i trudi se da pomogne deci kod kojih je evidentno prisustvo hiperaktivnosti, jer ona nisu kriva zbog svog ponašanja.

Translate