Heroja Pinkija 46, Novi Sad, Srbija

maja_kukobat
MAJA KUKOBAT

Maja Kukobat – Diplomirala je na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 1995. godine i stekla zvanje diplomiranog psihologa. Državni ispit položila je 1997. godine i stekla zvanje školskog psihologa.
Profesionalno iskustvo je sticala radeći u Organizaciji saveza slepih i slabovidih Novi Sad (1996. – 2002.) i Centru za socijalni rad ( 2002. – 2003.). U Školi za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ je zaposlena od 2003. godine na mestu stručnog saradnika – psihologa.Trenutno radi u organizacionoj jedinici srednja škola.
U svom dosadašnjem radu, stekla iskustvo u oblasti psihologije razvojnog doba i pedagoškoj psihologiji, kao i specifična znanja u radu sa decom, adolescentima sa različitim smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom. Angažovana je u psihodijagnostičkom i psihološko-savetodavnom radu. Poseduje i znanja i iskustvo u savetodavnom radu sa roditeljima / hraniteljima i zajedničkom planiranju i praćenju razvoja dece i rešavanju različitih kriza. Član je Tima za podršku porodici u svojoj matičnoj ustanovi, roditelje savetuje iz različitih oblasti, naročito razvoja emocionalne pismenosti i prevladavanja stresa. U odnosu na svoj profesionalni položaj i ciljeve u psihološkom radu, ostvaruje saradnju i timski rad sa stručnjacima različitih oblasti – defektolozima, psihijatrima, nastavnicima, saradnicima iz relevantnih institucija.
Edukovana je iz osnovnog i naprednog nivoa Racionalno emocionalne bihevioralne psihoterapije (REBT), bazičnog nivoa Transakcione analize, kao i savremenog ACT (terapije posvećenosti i prihvatanja) pravca u psihoterapiji. Kontinuirano razvija znanja i kvalitet rada kroz brojne edukacije iz oblasti psihološke dijagnostike i unapređenja mentalnog zdravlja, kao i praćenjem psihološke literature.
U radu sa decom, mladima i odraslima primenjuje tehnike i pristupe različitih pravaca u domenu psihološkog savetovanja, koje prilagođava karakteristikama i potrebama svakog pojedinačno. Smatra da je svaki novi susret sa detetom ili odraslom osobom obostrano obogaćujuće iskustvo, u kome se zajednički pronalazi put do rešenja problema ili podsticanja razvoja. Zadovoljstvo u poslu nalazi i u praćenju razvojnog i obrazovnog procesa osoba sa kojima radi, a svoju misiju vidi u mogućnosti da bude jedan od oslonaca u sistemu podrške.
Udata je i majka jednog sina. Voli psihologiju, lepo pisanu reč, fizičku aktivnost, druženje, upoznavanje novih osoba i predela, životinje.

Translate